De Profeet Daniel


VorigeGalerieVolgende

De Profeet Daniel

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 38

Afmetingen : 42 x 18 cm.

Naaldhout

Gilded halo. Egg tempera.


Toen gaf de koning bevel en men haalde Dani ël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël, met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, Die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen?  Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid!  Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan.  Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd.

Dn, VI, 17 - 24

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.