De Verheerlijking op de berg Tabor


VorigeGalerieVolgende

De Verheerlijking op de berg Tabor

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Ikoon nr 14

Afmetingen : 60 x 45 cm.

Naaldhout

Vergulde aureolen en achtergrond. Ei tempera.

En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen.

Matthëus 17, 1 - 9

Home / Ikonen1 / Ikonen 2 / Ikonen 3 / Westeljijke Heiligen


P. Grall © ASA 2001 - 2012 Alle rechten voorbehouden.